Hľadaj:

Dnes je Piatok 21.júna 2024, meniny má: Alojz zajtra: Paulína

Opravné práce farského kostola sv. Žofie v r. 2020 - 2022

Prehľad opravných prác kostola za roky 2020 až 2022. V roku 2020 sanácia zvlhnutých základov kostola/sokla a nová drenáž, zavedenie vody do sákristie.

V roku 2021 kompletné odstránenie zvetranej/vlkom zničenej a odpadávajúcej omietky a kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie kostola.

V roku 2022 nová fasáda kostola vrátane fixačných/sanačných prác a opráv poškodených ríms, výmeny poškodených častí krovu, oplechovania, osadenenie predsadených plastových okien.

 


Rok 2022

10.4 2022

Pokračovalo sa v opravných  prácach kostola. Postavilo sa lešenie na  čelnú stranu a vežu kostola. Prebiehali práce slúžiace pre zariadenie staveniska. Následne sa konali zabezpečovacie úkony, ktoré napomôžu, aby sa pri nastávajúci prácach nepoškodili jednotlivé časti kostola.

 

24.4. 2022

Prebiehali opravné práce na kostole v odstraňovaní zvetranej a odvlhnutej omietky z vonkajších múrov kostolnej veže. Taktiež sa začali práce so sanáciou podomietkových kovových prvkov stužujúcich tiaheľ veže. Začali sa čistiť a prehlbovať škáry muriva do zvetranej malty. V nastávajúcich dňoch sa začne s oplachom múrov a nanesením prvej sanačnej tekutej vrstvy na vonkajšie múry veže.

 

8.5. 2022

Kamenné steny sa očistili tlakovou vodou. Doplnili sa diery po uvoľnenom a zvetranom murive nenasiakavou plnou pálenou tehlou. Diery (kaverny) boli vystužené  závitovými tyčami, ktoré boli navŕtavane pod uhlom a usadené do chemickej malty.  (Tento technologický postup nám predíde prípadnému utrhnutiu kritických miest po naložení ďalších vápenných vrstiev). Previedla sa aplikácia  penetračného nástreku. Na čelnej stene a na veží kostola bol aplikovaný prvý vápenný pred nástrek, takzvaný  regulátor  nasiakavosti. Tieto práce sú veľmi náročné.

 

15.5. 2022

Práce na kostole: Na veží kostola sa vystužili kritické miesta kamenného muriva pancierovou sieťovinou kvôli prípadnému uvoľneniu niektorých kamenných článkov. Na čelnej stene a veží sa začalo s ukladaním prvých vrstiev prevzdušnených vápenných omietok. V ďalších dňoch sa bude pokračovať v týchto prácach.

 

29.5. 2022

Práce na kostole. Na čelnej stene a veži sa ukončilo nakladanie hrubej vrstvy vápennej omietky. Súbežne sa pokračuje s nakladaním hrubých vrstiev omietok na bočných stenách kostola. Začalo sa s reštaurovaním ríms na veži.

 

5.6. 2022

Naďalej sa realizovali práce na reštaurovaní ríms a kládli sa hrubé vrstvy omietok na oboch stranách kostola

 

Oprava fasády máj 2022

Opravné práce kostola jún 2022


26.6. 2022

Ukončilo sa nakladanie hrubých vápenných vrstiev na múroch veže. Začalo sa s aplikáciou šťukových vápenných vrstiev, ktoré boli vystužené sklo keramickým vláknom. Previedla sa stabilizácia rámov vitraží a zastabilizovali sa okenné vonkajšie kamenné parapety mikroinjektážou, ktoré boli vplyvom vody a soli v značnom devastačnom stave.  V ďalších dňoch sa bude pokračovať v štukatérskych prácach na oboch bočných múroch kostola.

 

3.7. 2022

Generálna oprava nášho kostola je náročná v tom, že je postavený z kamenných blokov. Kameň bol po mnohé desaťročia vystavený zemnej vlhkosti a poveternostným vplyvom počasia, následkom toho sa jednotlivé častí uvoľňovali. Preto sme museli najprv kamenné murivo zbaviť vlhkosti. Následne na sa musela odstrániť zvetraná malta zo škár kamenného muriva, zafixovať uvoľnene kamenné časti, opraviť poškodené častí ríms na veží. Až potom sa mohli klásť hrubé vrstvy vápenných omietok. Až na takto pripravenom podklade sa mohli natiahnuť posledné vápenné vrstvy vystužené  minerálnym vláknom, čo znamená, že sa bude môcť v krátkom čase realizovať túžobne očakávaný náter fasády. Okrem toho nás však čakajú náročné práce, konkrétne vymeniť poškodené časti krovu, odvetrať podkrovie, oplechovať rímsy veže, preskleniť zvonku vitráže.

 

31.7. 2022

V predchádzajúcich dňoch sa dokončili šťukové omietky. Na veži kostola sa začalo prevádzať oplechovanie ríms a parapetov okien.

 

7.8. 2022

V tomto týždni sa ukončilo oplechovanie ríms  a parapetov na veží kostola. Upravila sa krytina na streche veže a nanovo sa prekotvil bleskozvod. V nastávajúcich dňoch sa v podkroví kostola začne s výmenou poškodených nosných časti krovu.

 

21.8. 2022

Ukončili sa maliarske práce na veži kostola. Zároveň sa začali prevádzať práce s postupným nakladaním sanačných vrstiev v soklovej časti objektu kostola. V najbližších dňoch sa demontuje lešenie z veže kostola, ktoré sa následne okolo kostola navýši o jedno poschodie , aby sa mohlo začať s výmenou poškodených časti krovu kostola

 

Oprava krovuKrov kostola11.9. 2022

Práce na kostole: Po demontáži lešenia na veží a prestavbe lešenia na oboch stranách lode kostola sa začalo s postupnou výmenou poškodených časti krovu. Na pravej strane strechy bol plech v celkovej šírke cca 1 meter demontovaný, aby mohli byť vymenené poškodené drevené časti. Bola vytvorená vetracia medzera, ktorá nám zabezpečí nasávanie čerstvého vzduchu do podkrovia. Pre odvod vzduchu a pre potrebu cirkulácie bola táto medzera vytvorená aj v hrebeni strechy. Tento spôsob nám do budúcna zabezpečí prevetranie pod strešných priestorov. Taktiež nám zamedzí zrážaniu vodnej pary, ktorá mala v minulosti za dôsledok postupne poškodenie drevenej väzby strechy.

 

 

 25.9. 2022

V strešnej časti pod vežou kostola bola drevená konštrukcia krovu následkom dlhodobého zatekania tak silno poškodená, že bola nutná celková výmena jej nosnej časti. Zároveň bola pritom vytvorená vetracia medzera a zhotovené nové oplechovanie, čo môžete vidieť i na fotografiách na nástenke, ako i na našej web. stránke. Pokračovalo sa s prácami v soklovej časti kostola.

 

25. 9. 2022

V strešnej časti pod vežou kostola bola drevená konštrukcia krovu následkom dlhodobého zatekania tak silno poškodená, že bola nutná celková výmena jej nosnej časti. Zároveň bola pritom vytvorená vetracia medzera a zhotovené nové oplechovanie, čo môžete vidieť i na fotografiách  na našej web. stránke.

 

2.10. 2022

Ukončilo sa oplechovanie strechy pod vežou kostola, vymenila sa časť poškodeného krovu a pokračovať v sanačných prácach na sokloch kostola.

 

 

 16.10. 2022

Ukončili sa klampiarske a tesárske práce  na odvetraní podkrovia kostola. Po okrajoch strechy boli vymenené poškodené časti strešnej väzby, bola vytvorená nasávacia medzera a následne bola celá plocha nanovo oplechovaná. Čakajú nás ešte tesárske práce v podkroví kostola. V  soklovej časti boli ukončené sanačné práce. Vo vrchnej časti sokla bol v 45% uhle vymodelovaný tzv. spádový klin, ktorý v budúcnosti zabezpečí prirodzené stekanie vody z múrov fasády. Pre zaujímavosť tieto spádové kliny sa prevádzali v minulosti na kostoloch. Napokon sa v  prednej časti realizovali záverečné natieračské práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23.10. 2022

Dokončili sa všetky tesárske práce v podkroví kostola. Boli vymenené poškodené drevené časti nosnej konštrukcie, celý krov bol postupne nanovo stiahnutý a zaistený oceľovými svorníkmi. Je potrebné ešte vykonať ochranný náter proti plesniam. Tiež sa pokračovalo aj vo fasádnych prácach.

 

30.10. 2022

Práce na kostole: Pokračovalo sa v sanačných prácach na bočných stenách. Ako ste si mohli všimnúť na chóre sa vymenili staré nevyhovujúce okná. Na oknách, kde sú vitráže sa začali zvonka usádzať tzv. pred sadené okná, aby sme do budúcna zabránili v zimnom období premŕzaniu a zrážaniu vodnej pary, ktorá spôsobuje vlhkosť, následkom ktorej sa poškodzujú vnútorné omietky a maľby.

 

6.11. 2022

Začalo sa obnovou stien kaplnky Lurdskej p. Márie, odstránili sa nesúdržné časti omietky, previedla sa hĺbková penetrácia a  natiahla sa hrubá sanačná vrstva. Zároveň sa pokračovalo v sanačných prácach na bočných stenách.
20.11. 2022

Pokračovalo sa v sanačných prácach na bočných stenách kostola, ako i montáži nových pred sadených okien, o ktorých som vás pred nedávnom informoval. Taktiež sa na krížovej ceste zašaľovalo a zabetonovalo niekoľko podstavcov, na ktoré budú osadené už pripravené kaplnky

 

 

 

 

 

 

27.11. 2022

Pokračovalo sa na fasádnych prácach a úprave pred sadených okien. Previedlo sa bočné oplechovanie striešky nad hlavným vstupom do kostola. Zároveň boli oplechovane aj všetky parapety pred sadených okien. Najnovšie fotografie si môžete pozrieť na našej Web. stránke.

 

 4. 12. 2022

Pokračovala so vo fasádnických prácach. Na misijnom kríži, ako i na kríži na pahorku Bôrik sa previedlo zastrešenie vrchnej časti, ako i ramien kríža medeným plechom systémom encolit, ktorý zabezpečí väčšiu životnosť, nakoľko plech pri montáži nie je prederavený klincami. Ukončili sa opravné práce zvlhnutých omietok na stenách pri Lurdskej kaplnke p. Márii. Opäť si môžete pozrieť najnovšie fotografie na našej Web. stránke.

 


 

Rok 2021

6. 6. 2021

Počas týždňa sa pokračovalo v sanačných prácach na fasáde nášho kostola v odstraňovaní zvetralých a odvlhnutých vrstiev fasády.
Zároveň sa začala realizovať rekonštrukcia elektroinštalácie v kostole, nakoľko pôvodná bola rokmi zanedbaná. Rozvádzač, ako i samotné rozvody sú v nevyhovujúcom stave, nakoľko nespĺňajú normy o minimálnych prierezoch vodičov a tak už sú pre užívanie nevyhovujúce, ba až nebezpečné. Tieto práce sa začali konať na povale kostola, kde sa nakáblovali nové prívody elektroinštalácie pre čerpadlo motoru orgánu, previedlo sa nové napojenie zvonov, nainštalovali sa nové zásuvkové a svetelné obvody pre chórus, ako i osvetlenie samotnej veže i povalu, ktoré doteraz nebolo. Tieto práce vykonáva firma nášho farníka Tomáša Kadašiho v spolupráci s našimi veriacimi p. Mariánom Tavačom a Antonom Obertom, ktorí tieto práce vykonávajú bezplatne, za čo im patrí veľké pán Boh zaplať.

 

Opravné práce - aktualizácia 6.6.202113. 6. 2021

Počas týždňa sa ukončila ďalšia etapa  sanačných prác kostola. Odstránili sa všetky zvetralé a odvlhnuté vrstvy na fasáde celého kostola, ako i na veži z  prednej časti. Ostatné strany veže sa prevedú, až keď bude k ním možný prístup. Tieto práce nebolo možné realizovať odrazu z dôvodu, že na prednej časti boli omietky tak zvetralé, že by odpadávaním ohrozovali bezpečnosť veriacich. V častiach veže, kde sú omietky vystúžené sieťami, tam nie je možné odstrániť omietky. Práce na fasáde kostola sa načas ukončia, nakoľko je potrebné, aby steny kostola dostatočne preschli. Na našej farskej web. stránke si môžete pozrieť fotografie, dokumentujúce tieto práce. Na dvoch záberoch si môžete pozrieť reálnu skutočnosť, v akom havarijnom stave sa nachádza krov na veži kostola. Žiaľ v zlom stave je aj krov na kostole, čo sa bude musieť riešiť v blízkom čase.

 

4. 7. 2021

Počas týždňa sa pokračovalo v rekonštrukcii elektroinštalácie nášho kostola. Práce na choruse, ako i vo veži sú už kompletne hotové.