Hľadaj:

Dnes je Štvrtok 25.júla 2024, meniny má: Jakub zajtra: Anna, Hana

Požehnanie príbytkov

Požehnaním domov, nemocníc, knižníc, škôl, kláštorov, úradov, obchodov atď... vyjadrujeme, že daná budova chce byť spájaná s pôsobením Božej milosti, že všetko, čo sa v danej budove bude diať, chce byť na Božiu oslavu. Ten, kto si dá požehnať svoj príbytok, ho zasväcuje Bohu, a zároveň vyjadruje, že v tomto príbytku chce žiť aj so svojou rodinou v duchu kresťanstva  v láske, porozumení a modlitbe.

 

Požehnanie domu - Súkromné požehnanie laikmi

Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam. Toto požehnanie môže vyslúžiť aj laik - v rodine otec, alebo mama.

Stačí požehnaná voda, prípadne zapálená svieca - symbol Krista a postoj veriaceho človeka uvedomujúc si Božiu prítomnosť a lásku.

 

 

Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia Pána


V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen.

Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame.  I s duchom tvojím.

Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša(2, 1-12):

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.


S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha 
2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti. 
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační. 
4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych. 
5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.

 

A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus: 

Otče náš, ktorý si na nebesiach... Modlitba požehnania: 
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


(Otec - matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:) 

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, 

ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

(Na horné veraje dvier kriedou napíšeme:

20 C + M + B 24

To znamená: Christus mansionem benedicat 
(Kristus nech požehná náš príbytok)


Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu: 

Zdravas Mária .... ;

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás. V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Joomla templates by a4joomla

Pripomienky k stránke: admin(zavináč)farnost-strecno.sk